ESSO CLEAN

POPIS 

ESSO CLEAN je syntetická kapalina neobsahující halogeny. Je určená zejména pro čištění a odmašťování v zařízeních pracujících při normální teplotě.

 Pro ESSO CLEAN jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti:

 ·       Neobsahuje žádné halogeny, je plně syntetický 

·       Vysoká čistící schopnost

 ·       Vynikající vzlínavost (zateče i do velmi malých otvorů)

 ·       Přijatelná rychlost odpařování, bez nepříjemného zápachu

 ·       Obsah aromátů pod 0,002 % hm

 ·       Nepoškozuje čištěný povrch

 ·       Bod vzplanutí vyšší, než 55  oC (kapalina třídy nebezpečnosti III podle ČSN 65 0201)

 Čistící schopnost byla laboratorně odzkoušena a optimalizována především pro oleje a kapaliny ESSO určené ke zpracování kovů.

 

 

 

 

 

POUŽITÍ 

ESSO CLEAN může v mnoha případech úspěšně nahradit chlorované kapalné uhlovodíky, jako jsou např. tri- a perchlóretylén.

 Jeho účinnost byla prokázána na řadě aplikací. ESSO CLEAN je obzvláště vhodný pro použití v zařízeních pracujících za normální teploty. Při dodržení odpovídajících bezpečnostních opatření může být ESSO CLEAN aplikován následujícími způsoby: 

·       Nanášením štětcem, ponořováním předmětů nebo skrápěním

 ·       V ultrazvukových čistících zařízeních

 ·       V zařízeních na odmašťování horkou parou rekonstruovaných na odmaštění v kapalné fázi

 ·       Ve velkých čistících linkách pracujících na principu ponořování a skrápění předmětů, tvořících součást ucelených technologických procesů

 

     
       
       

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

ESSO CLEAN

 

 

Hustota při 15 °C

kg/m3

765

DIN 51 757

Bod vzplanutí (P.M.)

°C

58

DIN 51 758

Obsah síry

% hm

< 0,01

DIN 51 400, část 6

Obsah aromátů

%

<0,1

ASTM D 1319

Barva podle Saybolda

 

+ 30

DIN 51 599

Destilační rozmezí

Začátek destilace

Konec destilace

°C

 

175

195

DIN 51 751

Číslo odpaření (Ether = 1)

 

65

DIN 53 170

Třída nebezpečnosti

 

III

ČSN 65 0201