1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU,VYROBCE/DOVOZCE

 

PRODUKT: TERESSTIC GT EP 32

PROTOKOL c.: G-D40-767PHSD-c.: 41-3020000

DATUM: 31 KVETEN 2002

 

 

 

 

ESSO spol. s r.o.

Na Pankraci 1685/19140 21

Praha 4

Telefon:02-570 98 163

Nouzove telefonni cislo:

Toxikologicke informacnistredisko

(nonstop):

02/24919293

02/2491540202

02/24914530

 

2. INFORMACE O SLOZENI LATKY NEBO PRIPRAVKU

Produkt obsahuje nasledujici latky v podilech 0,1% hmotnosti nebo vice,ktere jsou oznacovany jako T+ nebo T, pripadne latky v podilech 1% hmotnostinebo vice, ktere jsou oznacovany jako C, Xn nebo Xi:

 

NEBEZPECNE SLOZKY

OBSAH

SYMBOL

RIZIKO

 

Zadne

 

 

3. UDAJE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRIPRAVKU

Tento produkt obsahuje vysoce rafinovany zakladovy olej a aditiva.

 

Tento produkt ma mirne oralni a dermalni jedovate ucinky. Pri beznem pouziti nepredstavuje zadne signifikantni ohrozeni zdravi. Jako je u maziv bezne, muze vest dlouhodoby a opakovany kontakt s pokozkou k jejimu podrazdeni (dermatitis).

 

Pri manipulaci s produktem dodrzujte striktne odpovidajici bezpecnostni opatreni.

 

4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

VDECHNUTI:

Pri normalnich provoznich teplot neexistuje obecne zadne ohrozeni zdravi vypary. Pri nadmernem pusobeni par nebo olejove mlhy vyvedte postizeneho z nebezpecne zony. Pokud postizeny dycha nepravidelne nebo doslo-li k zastave dechu, zacnete s umelym dychanim. Okamzite se postarejte o dalsi lekarske osetreni.

 

KONTAKT S POKOZKOU:

Prvni pomoc neni obvykle nutna.

 

ZASAZENI OCI:

Oci okamzite vyplachnete dostatecnym mnozstvim vody, dokud podrazdeni neustane. Pri trvajicim podrazdeni se poradte s lekarem.

 

POZITI:

Pri poziti v ZADNEM PRIPADE nevyvolavejte zvraceni. Postizenou osobu uklidnete a okamzite vyhledejte lekarskou pomoc.

 

5. OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH

VHODNE HASICI PROSTREDKY:

Pena; suche hasici prostredky; oxid uhlicity.

NEBEZPECI POZARU A EXPLOZE:

Jedna se o horlavy material s minimalnim stupnem nebezpecnosti. Produkt tvori zapalne smesi nebo hori pouze v pripade zahrati nad bod vzplanuti. Sebemensi znecisteni lehce tekavymi uhlovodiky muze zvysit nebezpeci vzplanuti.

 

MIMORADNA OPATRENI PRI HASENI POZARU:

Pro ochranu osob a pro ochlazeni nadrzi v ohrozene oblasti pouzijte vodni mlhu nebo proud vody.

 

Preruste privod produktu. Ohen nechte kontrolovane vyhoret nebo uhaste praskovym hasicim pristrojem nebo penou odolnou vuci alkoholu.

 

Zasahove jednotky, vystavene kouri nebo param, musi byt vybaveny prostredky na ochranu dychani a oci.

 

NEBEZPECNE SPALINY:

Kour, Oxid uhelnaty, Oxid uhlicity, Oxidy siry.

 

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

INDIVIDUALNI BEZPECNOSTNI OPATRENI: Viz. bod 8.

NA SOUSI:

Odstrante netesnost. Produkt se nesmi dostat do kanalizace, vodnich toku nebo do nize polozenych oblasti. Pokud se produkt dostane do vody nebo kanalizace nebo pokud je znecistena puda nebo rostlinstvo, informujte prislusne urady. Podniknete opatreni, aby byly dusledky pro podzemni vody minimalni nebo zadne.

 

Podle moznosti produkt mechanicky odstrante. Zbytky produktu neutralizujte piskem nebo vhodnym adsorbcnim prostredkem a pak odstrante. Produkt a kontaminovany adsorbcni prostredek odevzdejte ve vhodnych nadobach k dalsi likvidaci, viz. take bod 13.

 

NA VODE:

Produkt zahradte okamzite vhodnymi prostredky. Popripade varujte okolni lode. Informujte pristavni polici a ostatni prislusne urady.

 

Produkt z vodni hladiny odstrante skimovanim nebo vhodnym adsorbcnim prostredkem. V tekouci vodach pouzijte po konzultaci s urady rovnez vhodny dispergencni prostredek.

 

7. POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANI

Produkt musi byt skladovan v chladnem a dostatecne vetranem prostredi bez jakehokoliv zapalneho zdroje. Pro manipulaci se sudy a tezkymi nadobami musi byt pouzity vhodne manipulacni prostredky. Elektricka zarizeni a vystroj musi odpovidat predpisum.

 

 

TEPLOTA PRI NAKLADCE/VYKLADCE (stupne C):

Max. 40

 

TEPLOTA PRI SKLADOVANI (stupne C):

Max. 40

BEZPECNOSTNI OPATRENI:

Nadoby udrzujte v suchu a tesne uzavrene.

 

Kvuli nebezpeci uklouznuti zabrante rozsypani nebo rozliti produktu.

 

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

MEZNI HODNOTA EXPOZICE NA PRACOVISTI:

Pro olejovou mlhu: doporuceni EXXON 5 mg/m3

 

OCHRANA OSOB:

Pokud je pri manipulaci s produktem pravdepodobny kontakt s pokozkou nebo zasazeni oci, musi byt pouzity ochranne bryle, odev a rukavice odolne vuci chemikaliim.

 

Pokud muze byt s jistotou vyloucen kontakt pokozky a oci s produktem, neni nutna zadna specialni ochranna vystroj.

 

Pokud by koncentrace par ve vzduchu v mistnosti pres technicka opatreni prekrocila expozicni hodnoty pro dane pracoviste, musi byt prijata opatreni na odsavani apod. Jinak musi byt pouzita vhodna ochrana dychani.

 

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

 

VZHLED/ZAPACH:

Cira, zluta kapalina, slaby petrolejovy zapach.

 

HUSTOTA, g/cm3:

0.87 pri 15 ST.C DIN EN ISO 12185

 

DESTILACNI ROZPETI:

250.0 ST.C Destil. rozpeti (vetsi nez)

 

VISKOSITA, mm2/s:

32 pri 40 ST.C DIN 51 5625.4 pri 100 ST.C

 

HUSTOTA PAR PRI 1 bar:

Tezsi nez vzduch.

 

CISLO ODPARIVOSTI (n-butylacetat=1):

Netekavy.

 

ROZPUSTNOST VE VODE:

Zanedbatelne.

 

HODNOTA pH:

neuvadi se

 

BOD VZPLANUTI: METODA:

> 215 ST.C COCISO 2592

 

MEZE VYBUSNOSTI VE VZDUCHU, V OBJ%:

spodni:0.6 horni:6.5 (priblizne)

 

SAMOVZNITITELNOST:

neni k dispozici

10. STABILITA A REAKTIVITA

STABILITA (TEPELNA, PUSOBENI SVETLA, apod.): stabilni

NEVHODNE PODMINKY:

Produkt nepriblizujte ke zdrojum tepla, otevrenemu plameni a jinym zapalnym zdrojum.

 

NEVHODNE LATKY:

Zabrante kontaktu produktu se silnymi oxidacnimi cinidly, jako je napriklad tekuty chlor nebo koncentrovany kyslik.

 

NEBEZPECNE PRODUKTY ROZKLADU:

Pri nadmernem zahrati bez pristupu vzduchu mohou vznikat organicke produkty krakovani.

 

Produkt se pri normalni teplote nerozklada.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

NASLEDKY EXPOZICE:

VDECHNUTI:

Pri normalnich teplotach existuje pouze nepatrne nebezpeci ohrozeni zdravi.

 

Pri vyssich teplotach nebo mechanickem rozpraseni mohou vznikat pary nebo olejova mlha, zpusobujici podrazdeni oci a dychacich cest.

 

Zabrante vdechovani par a olejove mlhy.

 

KONTAKT S POKOZKOU:

Minimalni akutni zdravi skodlive ucinky.

 

Castejsi nebo deletrvajici kontakt s pokozkou muze vest k jejimu slabemu podrazdeni.

 

ZASAZENI OCI:

Slabe drazdive ucinky, nehrozi vsak poskozeni ocni tkane.

 

POZITI:

Male riziko akutni systemove otravy.

 

CHRONICKE NASLEDKY:

Ackoliv pro zadne slozky zakladovych oleju nejsou k dispozici specificke vysledky testu, neocekavaji se na zaklade dostupnych informaci o toxicite podobnych zakladovych oleju se srovnatelnym stupnem rafinace zadne karcinogenni ucinky. Testovane slozky zakladovych oleju neprokazaly na pokusnych zviratech zadny rakovinotvorny ucinek.

 

UDAJE O TOXICITE:

AKUTNI TOXICITA

Pro tento produkt jako celek nejsou k dispozici zadne zkusebni udaje. Odhad potencialniho nebezpeci byl proveden na zaklade obecnych znalosti toxicity zakladovych oleju a aditiv. Obecna toxicita zakladovych oleju tohoto typu je mimo jine popsana ve zprave CONCAWE 5/87 'Ohrozeni zdravi mazivy'. Tato zprava je k dispozici v nemeckem jazyce jako zprava DGM 400-7.

 

CHRONICKA TOXICITA

Ackoliv pro vsechny slozky zakladoveho oleje nejsou k dispozici specificke zkusebni udaje, na zaklade existujicich obecnych informacich o toxicite zakladovych oleju s podobnym slozenim a srovnatelnym stupnem rafinace se neocekavaji zadne karcinogenni ucinky. Slozky zakladoveho oleje, ktere byly testovany podle standardu protokolu EXXON, neprokazaly zadne karcinogenni pusobeni.

 

12. EKOLOGICKE INFORMACE

Specificke ekotoxikologicke udaje nejsou pro tento produkt k dispozici. Odhad je zalozen na obecnych informacich o prislusnych uhlovodicich, ktere jsou v mineralnich olejich obsazeny. Na zaklade chemickych a fyzikalnich udaju z literatury pro tyto slozky je tento produkt oznacen jako tezce biologicky odbouratelny. Skodlive ucinky na pozemni a vodni ekologicky system nejsou ocekavany. Produkt obsahuje aditiva, pro ktera nejsou k dispozici zadne ekotoxikologicke udaje. Odhad se tedy tyka pouze zakladoveho oleje.

 

13. INFORMACE O ZNESKODNOVANI

Zpusoby zneskodnovani latky/pripravku: Vyrobek odevzdejte k likvidaci firme opravnene k zachazeni

s nebezpecnym odpadem (Zakon o odpadech c. 185/2001 Sb). Zpusoby zneskodnovani

kontaminovaneho obalu: Obal vyplachnete vodou neborozpoustedlem, pote odevzdejte k recyklaci

nebo zajistete jeho likvidaci v souladu s platnymi predpisy.Nevycistene obaly, odpadni vodu nebo

rozpoustedla odevzdejte k likvidaci firme opravnene k zachazeni s nebezpecnym odpadem.

KOD ODPADU (dle vyhl. c. 381/2001 Sb.): 13 02 05

Odpad vznikly pri pouziti tohoto produktu podle doporuceni vyrobce je popsan vyse uvedenym

kodem odpadu. Pri pouziti produktu k jinemu ucelu a/nebo pri znecisteni produktu muze dojit ke

vzniku odpadu, ktery je popsan jinym kodem. Tento kod uvede posledni uzivatel produktu.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

VHODNE PREPRAVNI PROSTREDKY/OBALY:

Tankery, zeleznicni cisterny, autocisterny a sudy.

 

TEPLOTA PRI PREPRAVE (stupne C): Max. 40

PREPRAVA PO MORI A VZDUCHEM

Zadne nebezpeci

PREPRAVA PO SOUSI A RICNI PREPRAVA

Zadne nebezpeci

15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH

OZNACENI PODLE SMERNIC EU A PODLE ZAKONA O CHEMICKYCH LATKACH

A CHEMICKYCH PRIPRAVCICH

Neni povinne oznacitelny. Neni nebezpecny.

TRIDA OHROZENI VODY (platne v SRN) : 1 (VwVwS Anhang 4)

16. DALSI INFORMACE

TYP PRODUKTU/POUZITI:

Mazaci olej pro plynove turbiny.

 

PUVOD UVEDENYCH DAT:

Doporuceni, uvedena v tomto protokolu, byla dana na zaklade aktualnich vysledku testu (pokud byly k dispozici), srovnani s podobnymi produkty jakoz i informaci od vyrobcu prikoupenych komponent.

 

Veskere zde uvedene udaje se vztahuji pouze na jmenovany produkt. Neplati vsak, byl-li produkt zpracovan spolecne s jinymi materialy nebo byl-li pouzit v ramci technologickeho procesu. Tyto informace odpovidaji nasim znalostem a zkusenostem v danem okamziku. Neprebirame vsak zaruku za bezchybnost, spolehlivost a uplnost techto informaci. Uzivatel se musi sam presvedcit, ze vsechny informace jsou vhodne a uplne pro dane pouziti.