1.

1.1.

 

IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU, VÝROBCE A DOVOZCE

Chemický název látky/obchodní název přípravku: KUTWELL BR 50 EP

Číslo CAS:

Číslo ES (EINECS):

Další názvy látky:

 

1.2.

1.2.1.

Identifikace výrobce/dovozce

Dovozce

Jméno nebo obchodní jméno: ESSO spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo: Na Pankráci 1685/19

Identifikační číslo: 43870198

Telefon: (02) 570 98 163

Fax: (02) 570 98 465

 

1.2.2.

Zahraniční výrobce

Jméno nebo obchodní jméno: ESSO Deutschland GmbH

Adresa: Kapstadtring 3, 222 97 Hamburg

 

1.3.

Nouzové telefonní číslo: (02) 24 91 92 93 (24 hodin/den)

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

 

2.

INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

 

Chemický název látky

Identifikační čísla

Obsah (%)

Výstražný symbol nebezpečnosti

R-věty

S-věty

 

oleylcetylalkohol s 2 EO

CAS: 68920-66-1

ES (EINECS):

 

8,0

Xi

R 38

 

 

polyetoxylovaný etanolamid mastné kyseliny

CAS: 85536-23-8

ES (EINECS):

 

4,0

Xi

R 36/38

 

 

polyoxyethylen dinonylfenoletherfosfaty

CAS: 39464-64-7

ES (EINECS):

 

3,0

Xi

R 38

R 41

 

 

anhydrid alkyldikarboxilové kyseliny

CAS: 26544-38-7

ES (EINECS):

 

2,0

Xn

Xi

R 22

R 38

R 41

 

 

 

ethoxylovaný dinonylfenol

CAS: 125304-10-1

ES (EINECS):

 

2,7

Xi

R 36/38

 

3.

3.1.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Výrobek má mírné orální a dermální jedovaté účinky. Dlouhodobý a opakovaný kontakt může, jak je u maziv běžné, vyvolat podráždění kůže (dermatitis), podráždění kůže mohou způsobit rovněž malé částečky kovů obsažené v kapalině. Rozptýlené kapky koncentrované látky mohou způsobit těžké poškození očí a podráždění kůže, při manipulaci proto používejte ochranné brýle, rukavice a oděv.

Páry a olejová mlha v koncentracích vyšších než jsou doporučené expoziční hodnoty mohou dráždit oči a dýchací cesty.

3.2.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: zabránit úniku do povrchových a podzemních vod

3.3.

Možné nesprávné použití látky/přípravku: hořlavá kapalina, chránit před přímým ohněm

3.4.

Další údaje: Výrobek obsahuje hluboce rafinovaný základový olej a aditiva. Při důsledném dodržování doporučených pracovních postupů a bezpečnostních opatření nepředstavuje výrobek žádné signifikantní zdravotní riziko. Dodržujte osobní hygienu.

 

4.

4.1.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Všeobecné pokyny:

4.2.

Při nadýchání: Při normálních provozních teplotách nevzniká obecně riziko ohrožení zdraví výpary. Při nadměrném působení par nebo olejové mlhy vyveďte postiženého z nebezpečné zóny na čerstvý vzduch. Pokud postižený dýchá nepravidelně nebo došlo-li k zástavě dechu, zahajte umělé dýchání z úst do úst. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

4.3.

Při styku s kůží:  Postižené místo důkladně omyjte vodou a mýdlem a dostatečně opláchněte. Znečištěný oděv, případně i obuv vyměňte. Při trvajícím podráždění se poraďte s lékařem.

4.4.

Při zasažení očí: Oči okamžitě vypláchněte dostatečným množstvím vody (nejméně 15 minut). Pak okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

4.5.

Při požití: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Postiženého uklidněte a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

4.6.

Další údaje:

 

5.

5.1.

OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

Vhodná hasiva: pěna, práškové hasicí prostředky, oxid uhličitý

5.2.

Nevhodná hasiva:

5.3.

Zvláštní nebezpečí: hořlavý materiál s minimálním stupněm nebezpečnosti tvořící zápalné směsi nebo hořící pouze v případě zahřátí nad bod vzplanutí. Jakékoliv znečištění lehce těkavými uhlovodíky může zvýšit nebezpečí vzplanutí.

Nebezpečné spaliny: kouř, oxid uhelnatý a oxid uhličitý a malé množství oxidů síry.

5.4.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Zasahující osoby, vystavené kouři nebo parám, musí být vybaveny prostředky na ochranu dýchadel a očí (maska s filtrem nebo izolační dýchací přístroj).

5.5.

Další údaje: V případě požáru použijte pro ochranu osob a ochlazení nádrží vodní mlhu nebo proud vody.

 

6. 6.1.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky (ochranné brýle, oděv, obuv a rukavice odolné vůči chemikáliím). Zajistěte dostatečné větrání. Při vysoké koncentraci par je třeba použít osobní prostředky na ochranu dýchadel.

6.2.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabraňte průniku látky do půdy, kanalizace, povrchových a podzemních vod. Uniklou kapalinu zachyťte pokud možno mechanicky, zbytek odstraňte pomocí absorbčího materiálu (Vapex, písek, zemina). Pro zachycení látky ve vodě (vzniká emulze) použijte norné stěny a jiné vhodné prostředky.

6.3.

Doporučené metody čištění a znehodnocení: Kontaminovaný absorbční materiál a zachycenou látku nebo její emulzi uložte do vhodné nádoby a odevzdejte k likvidaci  firmě oprávněné k zacházení s nebezpečným odpadem (Zákon o odpadech č. 125/1997 Sb).

6.4.

Další údaje: V případě znečištění vody nebo půdy informujte příslušné úřady (hasiči, místní odbor životního prostředí, vodohospodářská správa, policie).

 

7. 7.1.

POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Pokyny pro zacházení: Při manipulaci zajistěte dostatečné větrání, zabraňte kontaktu s kůží a očima. Vždy dodržujte pravidla osobní hygieny. K manipulaci se sudy a těžkými nádobami použijte vhodná manipulační zařízení. Kvůli nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití nebo vytečení výrobku.

Teplota při manipulaci: 0 až max.40 oC.

7.2.

Pokyny pro skladování: Skladujte v chladném, suchém a dostatečně větraném prostředí v souladu s příslušnými předpisy. Nádoby udržujte těsně uzavřené.

Teplota při skladování: 0 až max.40 oC.

 

8. 8.1.

KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

Technická opatření: dostatečné větrání, odsávání

 

 

 

 

 

8.2.

Kontrolní parametry: nestanoveny

 

(firma EXXON obecně doporučuje pro olejovou mlhu orientační max. koncentraci na pracovišti: 5 mg/m3.)

Orientační kontrolní parametry platné v SRN:

- pro řezné kapaliny (nemísitelné s vodou i vodou emulgovatelné s bodem vzplanutí vyšším než 100 oC):

TRGS 900: pára a olejová mlha celkem 10 mg/m3

analytická metoda: DFG č.1 (1994), BIA č. 8000 (1992)

8.3.

Osobní ochranné prostředky:

8.3.1.

Ochrana dýchacích orgánů: Pokud by přes technická opatření překročila koncentrace par maximální expoziční hodnoty pro dané pracoviště, je nutná ochranná maska s filtrem.

8.3.2.

Ochrana očí: ochranné brýle

8.3.3.

Ochrana rukou: ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím

8.3.4.

Ochrana kůže: ochranný oděv s dlouhými rukávy pro práci s chemikáliemi, uzavřená ochranná obuv

8.4.

Další údaje: Vždy dodržujte pravidla osobní hygieny.

 

9.

9.1.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství: kapalina

9.2.

Barva: čirá, nažloutlá

9.3.

Zápach (vůně): pro kapalinu charakteristický

9.4.

Hodnota pH (při °C): 9,2 (2 % emulze ve vodě)

9.5.

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): nestanovena

9.6.

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): nestanovena

9.7.

Bod vzplanutí (°C): 122 oC  COC ISO 2592

9.8.

Hořlavost: nestanovena

9.9.

Samozápalnost: nestanovena

9.10.

Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): cca 6,5

                               dolní mez (% obj.): 0,6

9.11.

Oxidační vlastnosti: nestanoveny

9.12.

Tenze par (při °C): nestanovena

9.13.

Hustota (při °C): 1,0 g/cm3 (při 15 oC)   DIN 51 757

9.14.

Rozpustnost (při °C): ve vodě: emulgovatelný

                                      v tucích (včetně specifikace oleje): nestanovena

9.15.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoven

9.16.

Další údaje:

Viskozita (při °C): 80 mm2/s (při 40 oC)  DIN 51562

Hustota par při 1Bar: těžší než vzduch

Koeficient odpařování (n-butylacetát=1): není těkavý

 

10.

10.1.

STABILITA A REAKTIVITA

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: za normálních podmínek stabilní

10.2.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: teplo, otevřený oheň a jiné zápalné zdroje

10.3.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: silná oxidační činidla (např. kapalný chlór nebo koncentrovaný kyslík)

10.4.

Nebezpečné rozkladné produkty: Při nadměrném zahřátí bez přístupu vzduchu mohou vznikat organické produkty krakování. Při hoření může vznikat kouř, oxid uhličitý a oxid uhelnatý a malé množství oxidů síry.

10.5.

Další údaje: Produkt se při normální teplotě nerozkládá.

 

11.

11.1.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita

            - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): nestanoveno

            - LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): nestanoveno

            - LD50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): nestanoveno

            - LD50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): nestanoveno

11.2.

Subchronická - chronická toxicita: Výrobek obsahuje hluboce rafinovaný ropný olej. Oleje s podobným složením a stupněm rafinace nevykázaly při pokusech na zvířatech žádné karcinogenní účinky.

11.3.

Dráždivost:

11.4.

Senzibilizace:

11.5.

Karcinogenita:

11.6.

Mutagenita:

11.7.

Toxicita pro reprodukci:

11.8.

Zkušenosti u člověka:

Vdechnutí: Při teplotách od -18 do 40 oC nebo při teplotách doporučených k míchání existuje jen nepatrné riziko ohrožení zdraví. Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry nebo olejová mlha, které mohou dráždit oči a dýchací cesty.

Kontakt s pokožkou: Výrobek dráždí kůži. Malé částečky obráběného kovu v kapalině mohou poškozovat pokožku a vést následně k jejím zánětům (dermatitis).

Zasažení očí: Při zasažení očí může, pokud nedojde k okamžitému odstranění látky, způsobit podráždění a poškození oční tkáně

Požití: Při požití existuje jen malé riziko akutní systémové otravy.

11.9.

Provedení zkoušek na zvířatech:

11.10

Další údaje: Pro tento výrobek jako celek nejsou k dispozici žádné zkušební údaje. Odhad akutní toxicity byl proveden na základě obecných znalostí toxicity základových olejů a aditiv. Obecná toxicita základových olejů tohoto typu je mimo jiné popsána ve zprávě CONCAWE 5/87 "Ohrožení zdraví mazivy".

 

12.

12.1.

EKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita pro vodní organismy

           - LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): nestanoveno

           - EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): nestanoveno

           - IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): nestanoveno

12.2.

Rozložitelnost:

12.3.

Toxicita pro ostatní prostředí:

12.4.

CHSK:

12.5.

BSK5:

12.6.

Další údaje: Specifické ekotoxikologické údaje nejsou pro tento výrobek k dispozici, odhad je založen na obecných informacích o uhlovodících obsažených v ropných olejích.  Na základě chemických, fyzikálních a biologických údajů z literatury pro jednotlivé složky je tento výrobek označen jako těžce biologicky rozložitelný, nejsou očekávány škodlivé účinky na půdní a vodní ekologický systém. Výrobek obsahuje aditiva, pro která nejsou ekotoxikologické údaje dostupné, odhad se týká pouze základového oleje.

 

13.

13.1.

INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Výrobek odevzdejte k likvidaci  firmě oprávněné k zacházení s nebezpečným odpadem (Zákon o odpadech č. 125/1997 Sb).

13.2.

Způsoby zneškodňování  kontaminovaného obalu: Obal vypláchněte vodou nebo rozpouštědlem, poté odevzdejte k recyklaci nebo zajistěte jeho likvidaci v souladu s platnými předpisy. Nevyčištěné obaly, odpadní vodu nebo rozpouštědla odevzdejte k likvidaci  firmě oprávněné k zacházení s nebezpečným odpadem.

13.3.

Další údaje: Kód odpadu: 12 01 07 odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny. Odpady vzniklé běžným použitím tohoto přípravku odpovídají výše uvedenému kódu odpadu. Avšak odchylka od běžného použití a/nebo přítomnost kontaminujících látek může vyžadovat uplatnění jiného kódu zneškodňování odpadů, které musí uvést poslední uživatel.

 

14.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1.

Pozemní přeprava

ADR/RID:

Nejedná se o nebezpečnou látku Výstražná tabule:

Poznámka:

 

Třída:

 

Číslo/písmeno:

Číslo UN:

14.2.

Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR:

 

 

Třída:

 

Číslo/písmeno:

Kategorie:

14.3.

Námořní přeprava

IMDG:

Nejedná se o nebezpečnou látku

Látka znečišťující moře:

 

Třída:

 

Číslo UN:

Číslo MFAG/EMS:

 

Typ obalu:

 

Technický název:

14.4.

Letecká přeprava

ICAO/IATA:

Nejedná se o nebezpečnou látku

 

Třída:

 

Číslo UN:

 

Typ obalu:

 

 

Technický název:

 

Poznámka:

14.5.

Další údaje:

Vhodné přepravní prostředky, obaly: železniční cisterny, autocisterny a sudy

Teplota při přepravě: 0 až max. 40 oC

 

15.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Podle zákona č.157/98 je výrobek klasifikován jako:

 

Symbol:

Xi

- Dráždivý

 

R-věty:

R 36/38

- Dráždí oči a kůži

 

S-věty:

S 26

S 37

- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

- Používejte vhodné ochranné rukavice

 

 

Předpisy platné v SRN:

Třída ohrožení vod WKG: 2 (pravidlo mísení)

 

16.

16.1.

 

16.2.

 

DALŠÍ INFORMACE

Typ produktu/použití: Vodou emulgovatelná řezná kapalina

Výrobek nemůže být použit pro jiné účely bez doporučení odborníka.

Původ uvedených údajů:

Doporučení, uvedená v tomto protokolu, vycházejí aktuálních výsledků testů (pokud byly k dispozici), srovnání s podobnými produkty, jakož i informací od výrobců jednotlivých složek. Veškeré údaje se vztahují pouze na jmenovaný výrobek a odpovídají našim znalostem a zkušenostem v daném okamžiku. Neplatí však, pokud byl výrobek zpracován společně s jinými materiály nebo byl-li použit v rámci technologického procesu. Uživatel se musí sám přesvědčit, že všechny informace jsou úplné a vhodné pro dané použití.