1.

1.1.

 

IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU, VÝROBCE A DOVOZCE

Chemický název látky/obchodní název přípravku: DE-FLUID 33

Číslo CAS:

Číslo ES (EINECS):

Další názvy látky:

 

1.2.

1.2.1.

Identifikace výrobce/dovozce

Dovozce

Jméno nebo obchodní jméno: ESSO spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo: Na Pankráci 1685/19

Identifikační číslo: 43870198

Telefon: (02) 570 98 163

Fax: (02) 570 98 465

 

1.2.2.

Zahraniční výrobce

Jméno nebo obchodní jméno: ESSO Deutschland GmbH

Adresa: Kapstadtring 3, 222 97 Hamburg

 

1.3.

Nouzové telefonní číslo: (02) 24 91 92 93 (24 hodin/den)

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

 

2.

INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

 

Chemický název látky

Identifikační čísla

Obsah (%)

Výstražný symbol nebezpečnosti

R-věty

S-věty

 

Isoalkany, C11-C15

CAS: 90622-58-5

ES (EINECS): 292-460-6

 

100

Xn

R 65

 

3.

3.1.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Při požití a následném zvracení se může kapalina dostat do plic a způsobit jejich vážné poškození, případně i smrt.

Páry v koncentracích vyšších než jsou doporučené expoziční hodnoty mohou dráždit oči a dýchací cesty a mohou způsobit bolesti hlavy, závratě, malátnost nebo i poruchy centrálního nervového systému.

Dlouhodobý a opakovaný kontakt může vyvolat podráždění kůže (dermatitis). Při zasažení očí může způsobit podráždění nebo i poškození oční tkáně.

3.2.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: zabránit úniku do povrchových a podzemních vod

3.3.

Možné nesprávné použití látky/přípravku: hořlavá kapalina, chránit před přímým ohněm

3.4.

Další údaje: Výrobek obsahuje uhlovodíkové rozpouštědlo. Při dodržování doporučených pracovních postupů a bezpečnostních opatření nepředstavuje výrobek žádné signifikantní zdravotní riziko. Dodržujte osobní hygienu. Zajistěte dostatečné větrání.

 

4.

4.1.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Všeobecné pokyny:

4.2.

Při nadýchání: Vyveďte postiženého z nebezpečné zóny na čerstvý vzduch. Pokud postižený dýchá nepravidelně nebo došlo-li k zástavě dechu, zahajte umělé dýchání z úst do úst. Postiženého uklidněte a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

4.3.

Při styku s kůží:  Postižené místo důkladně omyjte vodou a mýdlem. . Znečištěný oděv svlékněte a před dalším použitím jej vyčistěte. Při trvajícím podráždění se poraďte s lékařem.

4.4.

Při zasažení očí: Oči okamžitě vypláchněte dostatečným množstvím vody, dokud podráždění neustane. Při trvajícím podráždění se poraďte s lékařem.

4.5.

Při požití: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Hrozí vdechnutí kapaliny do plic. Postiženého uklidněte a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

4.6.

Další údaje:

5.

5.1.

OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

Vhodná hasiva: pěna, práškové hasicí prostředky, oxid uhličitý

5.2.

Nevhodná hasiva:

5.3.

Zvláštní nebezpečí: hořlavý materiál s minimálním stupněm nebezpečnosti tvořící zápalné směsi nebo hořící pouze v případě zahřátí nad bod vzplanutí. Jakékoliv znečištění lehce těkavými uhlovodíky může zvýšit nebezpečí vzplanutí.

POZOR, NEBEZPEČÍ ELEKTROSTATICKÉKO VÝBOJE! Látka se může elektrostaticky nabít a může dojít k výboji a jiskření.

Nebezpečné spaliny: kouř, oxid uhelnatý a oxid uhličitý

5.4.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Zasahující osoby, vystavené kouři nebo parám, musí být vybaveny prostředky na ochranu dýchadel a očí (maska s filtrem nebo izolační dýchací přístroj).

5.5.

Další údaje: V případě požáru použijte pro ochranu osob a ochlazení nádrží vodní mlhu nebo proud vody.

 

6. 6.1.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky (ochranné brýle, oděv, obuv a rukavice odolné vůči chemikáliím). Zajistěte dostatečné větrání. Při vysoké koncentraci par je třeba použít osobní prostředky na ochranu dýchadel.

6.2.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabraňte průniku látky do půdy, kanalizace, povrchových a podzemních vod. Uniklou kapalinu zachyťte pokud možno mechanicky, zbytek odstraňte pomocí absorbčího materiálu (Vapex, písek, zemina). Pro zachycení látky na vodní hladině použijte norné stěny a absorbční materiál. V tekoucích vodách použijte po konzultaci se specialistou rovněž vhodný dispergenční prostředek.

6.3.

Doporučené metody čištění a znehodnocení: Zachycenou látku a kontaminovaný absorbční materiál uložte do vhodné nádoby a odevzdejte k likvidaci  firmě oprávněné k zacházení s nebezpečným odpadem (Zákon o odpadech č. 125/1997 Sb).

6.4.

Další údaje: V případě znečištění vody nebo půdy informujte příslušné úřady (hasiči, místní odbor životního prostředí, vodohospodářská správa, policie).

 

7. 7.1.

POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Pokyny pro zacházení: Při manipulaci zajistěte dostatečné větrání, zabraňte kontaktu s kůží a očima. Vždy dodržujte pravidla osobní hygieny. K manipulaci se sudy a těžkými nádobami použijte vhodná manipulační zařízení. Kvůli nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití nebo vytečení výrobku.

Maximální teplota při manipulaci: 50 oC.

7.2.

Pokyny pro skladování: Skladujte v chladném, suchém a dostatečně větraném prostředí v souladu s příslušnými předpisy, bez zápalného zdroje a s odpovídajícím elektrickým zařízením. Nádoby udržujte těsně uzavřené. Zamezte možnému vzniku elektrostatického výboje.

Maximální teplota při skladování: 50 oC.

 

8. 8.1.

KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

Technická opatření: dostatečné větrání, odsávání

8.2.

Kontrolní parametry: nestanoveny.

(firma EXXON přesto obecně doporučuje pro uhlovodíky orientační max. koncentraci na pracovišti: 300 ppm.)

8.3.

Osobní ochranné prostředky:

8.3.1.

Ochrana dýchacích orgánů: Pokud by přes technická opatření překročila koncentrace par maximální expoziční hodnoty pro dané pracoviště, je nutná ochranná maska s filtrem.

8.3.2.

Ochrana očí: ochranné brýle

8.3.3.

Ochrana rukou: ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím

8.3.4.

Ochrana kůže: ochranný oděv pro práci s chemikáliemi, uzavřená ochranná obuv

8.4.

Další údaje: Vždy dodržujte pravidla osobní hygieny. Pokud může být s jistotou vyloučen kontakt pokožky a očí s výrobkem, není nutné používat žádné speciální ochranné vybavení.

 

9.

9.1.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství: kapalina

9.2.

Barva: světlá

9.3.

Zápach (vůně): typický pro minerální oleje

9.4.

Hodnota pH (při °C): neuvádí se

9.5.

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): nestanovena

9.6.

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): 200 - 252 oC    DIN 51 751

9.7.

Bod vzplanutí (°C): 80  oC   PMCC  DIN 51 758

9.8.

Hořlavost: nestanovena

9.9.

Samozápalnost: cca 390 oC

9.10.

Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): cca 7,0

                               dolní mez (% obj.): 0,6

9.11.

Oxidační vlastnosti: nestanoveny

9.12.

Tenze par (při °C): nestanovena

9.13.

Hustota (při °C): 0,78 g/cm3 (při 15 oC)   DIN 51 757

9.14.

Rozpustnost (při °C): ve vodě: zanedbatelná

                                      v tucích (včetně specifikace oleje): nestanovena

9.15.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoven

9.16.

Další údaje:

Viskozita (při °C): 3,1 mm2/s (při 20 oC)  DIN 51562

Hustota par při 1Bar: 6,6

 

10.

10.1.

STABILITA A REAKTIVITA

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: za normálních podmínek stabilní

10.2.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: teplo, otevřený oheň a jiné zápalné zdroje

10.3.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: silná oxidační činidla (např. kapalný chlór nebo koncentrovaný kyslík)

10.4.

Nebezpečné rozkladné produkty: Při nadměrném zahřátí bez přístupu vzduchu mohou vznikat organické produkty krakování. Při hoření může vznikat kouř, oxid uhličitý a oxid uhelnatý.

10.5.

Další údaje: Produkt se při normální teplotě nerozkládá.

 

11.

11.1.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita

            - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): nestanoveno

            - LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): nestanoveno

            - LD50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): nestanoveno

            - LD50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): nestanoveno

11.2.

Subchronická - chronická toxicita: V současnosti není známa.

11.3.

Dráždivost:

11.4.

Senzibilizace:

11.5.

Karcinogenita:

11.6.

Mutagenita:

11.7.

Toxicita pro reprodukci:

11.8.

Zkušenosti u člověka:

Vdechnutí: Při normálních teplotách existuje jen nepatrné nebezpečí ohrožení zdraví. Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry nebo olejová mlha, které mohou dráždit oči a dýchací cesty, při vysokých koncentracích mohou navíc vyvolat bolesti hlavy, závratě, malátnost nebo i poruchy centrálního nervového systému.

Kontakt s pokožkou: Dlouhodobý a opakovaný kontakt vede k odmaštění a vysušení kůže a může vyvolat její podráždění (dermatitis).

Zasažení očí: Při zasažení očí může způsobit slabé podráždění, nehrozí však poškození oční tkáně.

Požití: Při požití existuje jen malé riziko akutní systémové otravy. Při požití a následném zvracení se může kapalina dostat do plic a způsobit jejich vážné poškození, případně i smrt.

11.9.

Provedení zkoušek na zvířatech:

11.10

Další údaje: Zkušební údaje, které jsou k dispozici pro tento a srovnatelný výrobek, ukazují malé toxikologické působení a dráždivé účinky.  Obecná toxicita základových olejů tohoto typu je mimo jiné popsána ve zprávě CONCAWE 5/87 "Ohrožení zdraví mazivy".

 

 

12.

12.1.

EKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita pro vodní organismy

           - LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): nestanoveno

           - EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): nestanoveno

           - IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): nestanoveno

12.2.

Rozložitelnost:

12.3.

Toxicita pro ostatní prostředí:

12.4.

CHSK:

12.5.

BSK5:

12.6.

Další údaje: Specifické ekotoxikologické údaje nejsou pro tento výrobek k dispozici. Odhad je založen na obecných informacích o obdobných složkách, které jsou obsaženy v atmosférických destilačních frakcích. Na základě chemických, fyzikálních a biologických údajů z literatury pro jednotlivé složky tohoto výrobku, jakož i dostupných zkušebních údajů o podobných výrobcích nelze vyloučit škodlivé účinky na půdní a vodní ekologický systém. U tohoto výrobku se předpokládá střední biologická rozložitelnost.

 

13.

13.1.

INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Výrobek odevzdejte k likvidaci  firmě oprávněné k zacházení s nebezpečným odpadem.

13.2.

Způsoby zneškodňování  kontaminovaného obalu: Obal vypláchněte vodou nebo rozpouštědlem, poté odevzdejte k recyklaci nebo zajistěte jeho likvidaci v souladu s platnými předpisy. Nevyčištěné obaly, odpadní vodu nebo rozpouštědla odevzdejte k likvidaci  firmě oprávněné k zacházení s nebezpečným odpadem

13.3.

Další údaje: Kód odpadu: 12 01 07 - odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny. Odpady vzniklé běžným použitím tohoto přípravku odpovídají výše uvedenému kódu odpadu. Avšak odchylka od běžného použití a/nebo přítomnost kontaminujících látek může vyžadovat uplatnění jiného kódu zneškodňování odpadů, které musí uvést poslední uživatel.

14.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1.

Pozemní přeprava

ADR/RID:

Nejedná se o nebezpečnou látku Výstražná tabule:

Poznámka:

 

Třída:

 

Číslo/písmeno:

Číslo UN:

14.2.

Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR:

 

 

Třída: 9,20

 

Číslo/písmeno:

Kategorie:

14.3.

Námořní přeprava

IMDG:

Nejedná se o nebezpečnou látku

Látka znečišťující moře:

 

Třída:

 

Číslo UN:

Číslo MFAG/EMS:

 

Typ obalu:

 

Technický název:

14.4.

Letecká přeprava

ICAO/IATA:

Nejedná se o nebezpečnou látku

 

Třída:

 

Číslo UN:

 

Typ obalu:

 

 

Technický název:

 

Poznámka:

14.5.

Další údaje:

Vhodné přepravní prostředky, obaly: železniční cisterny, autocisterny, sudy a menší balení

Teplota při přepravě: max. 50 oC

 

 

 

 

 

 

 

15.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Podle zákona č.157/98 je výrobek klasifikován jako:

 

Symbol:

Xn

- Zdraví škodlivý

 

R-věty:

R 65

- Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

 

S-věty:

S 62

- Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

 

 

Další údaje: Výrobek obsahuje iso-alkany (C11-C15)

 

Předpisy platné v SRN:

Třída ohrožení vod WKG: 1 (KBWS)

 

16.

16.1.

 

16.2.

 

DALŠÍ INFORMACE

Typ produktu/použití: kapalina pro elektrojiskrové obrábění

Výrobek nemůže být použit pro jiné účely bez doporučení odborníka.

Původ uvedených údajů:

Doporučení, uvedená v tomto protokolu, vycházejí aktuálních výsledků testů (pokud byly k dispozici), srovnání s podobnými produkty, jakož i informací od výrobců jednotlivých složek. Veškeré údaje se vztahují pouze na jmenovaný výrobek a odpovídají našim znalostem a zkušenostem v daném okamžiku. Neplatí však, pokud byl výrobek zpracován společně s jinými materiály nebo byl-li použit v rámci technologického procesu. Uživatel se musí sám přesvědčit, že všechny informace jsou úplné a vhodné pro dané použití.