1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU,VYROBCE/DOVOZCE                       

 

PRODUKT: KUTWELL BRS 72                             

PROTOKOL c.: G-EAG0552    

PHSD-c.: 51-6060010

PREPRACOVANO: 18 PROSINEC 2001

NAHRAZUJE VYDANI: 7  CERVENEC 1999

 

ESSO spol. s r.o.                                

Na Pankraci 1685/19                              

140 21 Praha 4                                   

Telefon:  02-570 98 163                          

                        

Nouzove telefonni cislo:

Toxikologicke informacni

stredisko (nonstop):    

02/24919293, 02/24915402

02/24914530             

 

        DUVOD PREPRACOVANI:

                Zmena bodu 13.                                                           

 

2. INFORMACE O SLOZENI LATKY NEBO PRIPRAVKU                                 

 

Produkt obsahuje nasledujici latky v podilech 0,1% hmotnosti nebo vice,ktere jsou oznacovany jako T+ nebo T, pripadne latky v podilech 1% hmotnostinebo vice, ktere jsou oznacovany jako C, Xn nebo Xi:

 

NEBEZPECNE SLOZKY

OBSAH

SYMBOL

RIZIKO

Zadne

                                                                                            

 

 

 

3. UDAJE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRIPRAVKU                              

 

Pri dodrzovani doporucenych pracovnich postupu a bezpecnostnich opatreni nepredstavuje produkt zadne signifikantni zdravotni riziko. Dlouhodoby a opakovany kontakt s pokozkou muze vyvolat podrazdeni pokozky (dermatitis) a melo by mu byt zabraneno. Dbejte na osobni hygienu. Pri manipulaci s produktem dodrzujte striktne bezpecnostni opatreni.

 

Pri poziti a naslednem zvraceni se muze kapalina dostat do plic. Tim muze dojit k vaznemu poskozeni plic a dokonce k smrti.

 

Zabrante kontaktu s koncentratem.

 

4. POKYNY PRO PRVNI POMOC                                                  

 

        VDECHNUTI:             

Pri normalnich provoznich teplot neexistuje obecne zadne ohrozeni zdravi vypary. Pri nadmernem pusobeni par nebo olejove mlhy vyvedte postizeneho z nebezpecne zony. Pokud postizeny dycha nepravidelne nebo doslo-li k zastave dechu, zacnete s umelym dychanim. Okamzite se postarejte o dalsi lekarske osetreni.

 

        KONTAKT S POKOZKOU:    

Postizene misto dukladne omyjte vodou a mydlem.

 

Znecisteny odev svleknete a pred dalsim pouzitim jej vycistete.

 

Pri trvajicim podrazdeni pokozky se poradte s lekarem.

 

        ZASAZENI OCI:          

Oci okamzite vyplachnete dostatecnym mnozstvim vody, dokud podrazdeni neustane. Pri trvajicim podrazdeni se poradte s lekarem.

 

        POZITI:                

V ZADNEM PRIPADE nevyvolavejte zvraceni. Mohlo by dojit ke vdechnuti (aspiraci) produktu do plic. Postizenou osobu uklidnete a okamzite vyhledejte lekarskou pomoc.

 

5. OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH                                               

 

        VHODNE HASICI PROSTREDKY:                         

        NENI NEBEZPECNA HORLAVINA.

 

        NEBEZPECI POZARU A EXPLOZE:                       

Zadne nebezpeci.

 

        MIMORADNA OPATRENI PRI HASENI POZARU:             

Nehrozi zadne nebezpeci pozaru.

 

        NEBEZPECNE SPALINY:                               

Kour, oxid uhelnaty, oxid uhlicity a male mnozstvi oxidu siry.

 

Mozny vznik maleho mnozstvi oxidu dusiku

 

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU                                       

 

        INDIVIDUALNI BEZPECNOSTNI OPATRENI:                            Viz. bod 8.                                           

        NA SOUSI:                                             

Odstrante netesnost. Produkt se nesmi dostat do kanalizace, vodnich toku nebo do nize polozenych oblasti. Pokud se produkt dostane do vody nebo kanalizace nebo pokud je znecistena puda nebo rostlinstvo, informujte prislusne urady. Podniknete opatreni, aby byly dusledky pro podzemni vody minimalni nebo zadne.

 

Podle moznosti produkt mechanicky odstrante. Zbytky produktu neutralizujte piskem nebo vhodnym adsorbcnim prostredkem a pak odstrante. Produkt a kontaminovany adsorbcni prostredek odevzdejte ve vhodnych nadobach k dalsi likvidaci, viz. take bod 13.

 

Vodu oddelte od emulze/kalu a v pripade nutnosti zlikvidujte tak, jak je popsano v bode 13.

 

        NA VODE:                                              

Produkt zahradte okamzite vhodnymi prostredky. Popripade varujte okolni lode. Informujte pristavni polici a ostatni prislusne urady.

 

7. POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANI                                       

 

Produkt musi byt skladovan v chladnem a dostatecne vetranem prostredi. Pro manipulaci se sudy a tezkymi nadobami musi byt pouzity vhodna manipulacni zarizeni.

 

TEPLOTA PRI NAKLADCE/VYKLADCE (stupne C):

0 az max 40                                                              

TEPLOTA PRI SKLADOVANI (stupne C):

0 az max 40                                                              

 

        BEZPECNOSTNI OPATRENI:       

Nadoby udrzujte v suchu a tesne uzavrene.

 

Kvuli nebezpeci uklouznuti zabrante rozsypani nebo rozliti produktu.

 

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB                                        

 

        MEZNI HODNOTA EXPOZICE NA PRACOVISTI:

Pro chladici maziva (misitelna i nemisitelna vodou s bodem vzplanuti vetsim nez 100 st. C): TRGS 900: para a aerosoly dohromady 10 mg/m3 Analyticka metoda: DFG c. 1 (1994); BIA c. 8000 (1992)

 

        OCHRANA OSOB:                       

Pokud je pri manipulaci s produktem pravdepodobny kontakt s pokozkou nebo zasazeni oci, musi byt pouzity ochranne bryle, odev a rukavice odolne vuci chemikaliim.

 

Pokud muze byt s jistotou vyloucen kontakt pokozky a oci s produktem, neni nutna zadna specialni ochranna vystroj.

 

Pokud by koncentrace par ve vzduchu v mistnosti pres technicka opatreni prekrocila expozicni hodnoty pro dane pracoviste, musi byt prijata opatreni na odsavani apod. Jinak musi byt pouzita vhodna ochrana dychani.

 

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI                                          

 

VZHLED/ZAPACH:

Cira, nazloutla nebo jinak zbarvena kapalina, typicky zapach.

HUSTOTA, g/cm3:

 1.11 pri 15 ST.C     DIN 51 757                    

DESTILACNI ROZPETI:

 neni k dispozici

VISKOSITA, mm2/s:

 2.65 pri 40 ST.C     DIN 51 562                                                           

HUSTOTA PAR PRI 1 bar:

Tezsi nez vzduch

CISLO ODPARIVOSTI (n-butylacetat=1):

Netekavy                                                                 

ROZPUSTNOST VE VODE:

emulgovany.                       

HODNOTA pH:

9.3  4 % emulze

BOD VZPLANUTI:

 neni k dispozici

AMOVZNITITELNOST:

 neuvadi se

 

10. STABILITA A REAKTIVITA                                                 

 

        STABILITA (TEPELNA, PUSOBENI SVETLA, apod.): stabilni

 

        NEVHODNE PODMINKY:                            

Produkt nepriblizujte ke zdrojum tepla, otevrenemu plameni a jinym zapalnym zdrojum.

 

        NEVHODNE LATKY:                               

Zabrante kontaktu produktu se silnymi oxidacnimi cinidly, jako je napriklad tekuty chlor nebo koncentrovany kyslik.

 

        NEBEZPECNE PRODUKTY ROZKLADU:                 

Pri nadmernem zahrati bez pristupu vzduchu mohou vznikat organicke produkty krakovani. Dodatecne muze pri nedokonalem spalovani vznikat kour, oxid uhelnaty a oxidy siry a dusiku.

 

                Produkt se pri normalni teplote nerozklada.

 

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE                                                

 

        NASLEDKY EXPOZICE:        

        VDECHNUTI:                

Pri normalnich teplotach existuje pouze nepatrne nebezpeci ohrozeni zdravi.

 

Pri vyssich teplotach nebo mechanickem rozpraseni mohou vznikat pary nebo olejova mlha, zpusobujici podrazdeni oci a dychacich cest.

 

Zabrante vdechovani par a olejove mlhy.

 

        KONTAKT S POKOZKOU:       

Minimalni akutni zdravi skodlive ucinky.

 

Castejsi nebo delsi kontakt s pokozkou muze vest k jejimu vysuseni a odmasteni, coz muze zpusobit jeji podrazdeni a zaniceni (dermatitis).

 

Male castecky kovu mohou zpusobit poskozeni pokozky, coz vede k nachylnosti na zanetlivost kuze (dermatitis).

 

        ZASAZENI OCI:             

Muze dojit k podrazdeni, nehrozi vsak poskozeni ocni tkane.

 

        POZITI:                   

Male riziko akutni systemove otravy.

 

Sebemensi mnozstvi, ktere se pri spontannim nebo vyvolanem zvraceni po nahodnem poziti dostane do plic, muze mit za nasledek tezke poskozeni plic a pripadne i smrt.

 

        CHRONICKE NASLEDKY:       

                 neni k dispozici

 

        UDAJE O TOXICITE:         

        AKUTNI TOXICITA           

Odhad nebezpecnosti vychazi ze znalosti toxicity slozek obsazenych v tomto produktu nebo v obdobne formulovanych produktech.

 

        CHRONICKA TOXICITA        

V soucasnosti nejsou znamy zadne udaje o chronicke toxicite.

 

12. EKOLOGICKE INFORMACE                                                   

 

Tento produkt obsahuje aditiva, pro ktera nejsou k dispozici zadne relevantni udaje o vlivu na zivotni prostredi.

 

13. INFORMACE O ZNESKODNOVANI                                              

 

                Zpusoby zneskodnovani latky/pripravku: Vyrobek odevzdejte k likvidaci firme opravnene k zachazeni

                s nebezpecnym odpadem (Zakon o odpadech c. 185/2001 Sb). Zpusoby zneskodnovani

                kontaminovaneho obalu: Obal vyplachnete vodou nebo  rozpoustedlem, pote odevzdejte k recyklaci

                nebo zajistete jeho likvidaci v souladu s platnymi predpisy.  Nevycistene obaly, odpadni vodu nebo

                rozpoustedla odevzdejte k likvidaci firme opravnene k zachazeni s nebezpecnym odpadem.

 

        KOD ODPADU (dle vyhl. c. 381/2001 Sb.):   12 01 10  

 

                Odpad vznikly pri pouziti tohoto produktu podle doporuceni vyrobce je popsan vyse uvedenym

                kodem odpadu. Pri pouziti produktu k jinemu ucelu a/nebo pri znecisteni produktu muze dojit ke

                vzniku odpadu, ktery je popsan jinym kodem. Tento kod uvede posledni uzivatel produktu.

 

14. INFORMACE PRO PREPRAVU                                                 

 

        VHODNE PREPRAVNI PROSTREDKY/OBALY:     

Zeleznicni cisterny, autocisterny a sudy.

 

        TEPLOTA PRI PREPRAVE (stupne C): 0 az max 40                       

 

        PREPRAVA PO MORI A VZDUCHEM

 

                Zadne nebezpeci

 

        PREPRAVA PO SOUSI A RICNI PREPRAVA

 

                Zadne nebezpeci

 

15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH                                        

 

        OZNACENI PODLE SMERNIC EU A PODLE ZAKONA O CHEMICKYCH LATKACH

        A CHEMICKYCH PRIPRAVCICH

 

                Neni povinne oznacitelny. Neni nebezpecny.                               

 

        TRIDA OHROZENI VODY (platne v SRN) : 1 (pravidlo miseni)               

 

16. DALSI INFORMACE                                                        

 

        TYP PRODUKTU/POUZITI:                                                    

Kapalina pro obrabeni kovu, rozpustna ve vode.

 

        PUVOD UVEDENYCH DAT:                                                      

Doporuceni, uvedena v tomto protokolu, byla dana na zaklade aktualnich vysledku testu (pokud byly k dispozici), srovnani s podobnymi produkty jakoz i informaci od vyrobcu prikoupenych komponent.

                                                         

Veskere zde uvedene udaje se vztahuji pouze na jmenovany produkt. Neplati vsak, byl-li produkt zpracovan spolecne s jinymi materialy nebo byl-li pouzit v ramci technologickeho procesu. Tyto informace odpovidaji nasim znalostem a zkusenostem v danem okamziku. Neprebirame vsak zaruku za bezchybnost, spolehlivost a uplnost techto informaci. Uzivatel se musi sam presvedcit, ze vsechny informace jsou vhodne a uplne pro dane pouziti.